Bestuur 2017-2018

De Skinny Binny Club is een jongerensociëteit die op vrijdag- en zaterdagavond geopend is. Elk jaar middels de algemene ledenvergadering in kiezen de leden een bestuur die een jaar lang de Skinny draaiende houden. De algemene taken die het bestuur krijgt toegewezen zijn onder andere ieder weekend de Skinny openen en sluiten, activiteiten coördineren, toezicht houden en het beleid bepalen voor dat jaar. Verder heeft ieder bestuurslid zijn of haar eigen taken. In het bestuursjaar 2017-2018 bestaat het bestuur uit de volgende 8 leden:

 

 

• De voorzitter: Tim Gommers

Hoofd van het bestuur en aanspreekpunt van de Skinny. De voorzitter heeft als taak het onderhouden van contacten:  de  bierbrouwer, gemeente, sponsoren, politie, brandweer, betrokkenen, leveranciers en buurtbewoners. Ook binnen de Skinny verzorgt hij de communicatie tussen bestuur, leden en commissies. Daarnaast organiseert de voorzitter vergaderingen en leidt hij deze.

• De secretaris: Sebastiaan van Tuil

Beheerder van de administratie. Post voor de Skinny komt bij hem terecht, ook stelt hij alle brieven op die de deur uit gaan, zoals uitnodigingen en boekjes. De secretaris werkt het ledenbestand bij, onderhoudt het archief en notuleert tijdens vergaderingen.

• De penningmeester: Ricardo Samberg

Beheerder van de geldzaken. Ieder weekend wordt er geld geteld en de boeken bijgehouden: inkomsten, uitgaven, aankopen, rekeningen, declaraties, afschrijvingen, belastingen en verzekeringen. Dit is een ingewikkelde en belangrijke post, want de Skinny bestaat bij de gratie van een gezonde financiële situatie.

• Diensten: Tessa Honderslo

Tessa verzorgt de diensten voor in de weekenden, maar ook de diensten tijdens de activiteiten. Zij zorgt voor de bar, deur, draai en schoonmaakdiensten. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de aanwezigheid van het bestuur wordt ingepland.

• Activiteiten: Leonie Epping

Het bestuurslid activiteiten zorgt ervoor dat er activiteiten worden georganiseerd door leden gedurende het jaar. Ze maken een activiteiten rooster, en kijken altijd of er plek is voor nieuwe activiteiten. Dit doet zij door ervoor te zorgen dat er commissies worden gevormd door leden van de vereniging en die commissies te ondersteunen vanuit het bestuur.

• Technische dienst: Wessel Kraster

De technische dienst zorgt ervoor dat alle mankementen in en rondom het gebouw gerepareerd worden. Dit doet hij samen met een groep andere handige leden gezien je het hier in de Skinny nog best wel druk mee kan hebben. Naast alle mankementen onderhoudt en controleert hij ook al het apparatuur wat er aanwezig is.

• Hoofd inkoop: Youri van der Linden

De Hoofd inkoop zorgt er voor dat alles op voorraad is binnen de Skinny en heeft samen met de voorzitter contact met de bierbrouwer. Het is niet dat het alleen om de drankvoorraad gaat, maar ook voor bijvoorbeeld de schoonmaakspullen en glazen wordt door hem gezorgd.

• Hoofd ledenwerving: Tycho de Greve

Sinds dit bestuursjaar is dit een nieuwe functie, hij is het aanspreekpunt voor alle leden en zorgt voor een goede samenwerking met de ledencommissie. Alle vragen kunnen, naast dat dit aan de commissie kan, ook aan hem worden gesteld.

In november vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats waar het bestuur haar verantwoording aflegt aan de leden en dan vinden ook de verkiezingen plaats. In mei is er de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering  hier krijgen de leden de kans om te zeggen wat hen op het hart ligt, ook wordt het eerste half jaar geëvalueerd.

Het is belangrijk om te weten dat de Skinny niet van het bestuur is, maar van de leden. Het motto is “voor en door leden” de Skinny kan niet blijven bestaan zonder haar “actieve” leden. Het bestuur zal alles leiden en ervoor zorgen dat alles reilt en zeilt, echter kan het bestuur dit niet alleen, het blijft een gezamenlijk taak van alle Skinnyleden.

Het bestuur vergadert zoveel mogelijk elke derde zondag van de maand. Er wordt terug gekeken op de dagelijkse gang van zaken vanaf de vorige vergadering en er wordt vooruit gekeken naar de komende periode. De financiën, het beleid en de uitvoering worden geëvalueerd en nieuw actieplannen worden opgesteld. Ook worden de beslissingen genomen over waarschuwingen, schorsingen en andere sancties.

Het bestuur staat open voor ideeën, heeft men vragen of wil jij ergens een bezwaar op maken mail dan alstublieft voor de derde zondag van de maand naar bestuur@skinnybinnyclub.nl. Dit wordt dan  meegenomen in de vergadering en aan de hand daarvan krijg jij je feedback of antwoord.
Huishoudelijk Reglement – Skinny Binny Club